Στην κατηγορία μαθημάτων Marketing & Διαφήμιση συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα που έχουν σχέση με τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

O εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει σε επίπεδο θεωρίας τις βασικές έννοιες και την φιλοσοφία του marketing ως βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό των αναγκών των καταναλωτών. Επίσης θα είναι σε θέσει να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες ώστε να εντοπίζει μέσα από εργαλεία του marketing τις ανάγκες των καταναλωτών και να τις μετατρέπει σε ιδέες για προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα πρέπει να μάθει να αναλύει και να αναπτύσσει το marketing mix των ιδεών αυτών. Τέλος θα μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις με έμφαση στο marketing, την διαφήμιση, τις πωλήσεις και τον προσανατολισμό στην αγορά μέσα από την χρήση βασικών εργαλείων της επιστήμης.

Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει μέσα από την θεωρία την ευρύτερη φιλοσοφία του marketing και πως αυτή μεταφράζεται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από τις πρακτικές δυνατότητες ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τα εργαλεία του marketing management με αποτελεσματικό τρόπο. Με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσει θα είναι σε θέση να εργαστεί σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την επιστήμη του marketing management και να συμβάλλει ώστε η επιχείρηση να είναι πάντα δυναμική και ανταγωνιστική.

Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει την θεωρία της Συμπεριφοράς του καταναλωτή εστιάζοντας στην αγοραστική απόφαση που έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών ως το επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Παράλληλα θα γνωρίσει τα υποδείγματα, τις διαδικασίες και τις επιδράσεις που δέχεται η αγοραστική διαδικασία και απόφαση αναλύονται και εξειδικεύονται σε επίπεδο καταναλωτή και επιχείρησης. Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει με πρακτικό τρόπο τις ικανότητές του για την απόκτηση, κατανόηση και ανάλυση της πληροφορίας για τον καταναλωτή-πελάτη-επιχείρηση (σε ρόλο του αγοραστή) που θα τους οδηγήσουν σε ουσιαστικές προσανατολισμένες στον πελάτη στρατηγικές μάρκετινγκ. Τέλος θα μπορεί να εργαστεί ως μεσαίο στέλεχος έρευνας της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει την θεωρία για να στήσει σωστά ένα ερευνητικό πρόβλημα καθώς μόνο όταν το ερευνητικό πρόβλημα έχει οριστεί με σωστό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποδειχθούν χρήσιμα. Επίσης θα αναπτύξει με πρακτικό τρόπο τις ικανότητές του να αξιολογεί κριτικά, διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και να επιλέγει την πλέον κατάλληλη για κάθε περίπτωση. Παράλληλα θα εξοικειωθεί με τις διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς. Τέλος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εργαστεί σε τμήματα επιχειρήσεων που οργανώνουν έρευνες αγοράς καθώς θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσει με επιτυχία μία έρευνα αγοράς - ορισμός του προβλήματος, σχεδιασμός εργαλείου συλλογής στοιχείων, επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας, συλλογή στοιχείων, ανάλυση στοιχείων και σύνταξη.αναφοράς των αποτελεσμάτων.

Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τις μεθόδους προώθησης, εστιάζοντας στις μεθόδους που οι επιχειρήσεις ακολουθούν σήμερα για αποτελεσματική πολιτική πωλήσεων. Επίσης ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει με πρακτικό τρόπο τις ικανότητές του για την απόκτηση, κατανόηση και ανάλυση των τεχνικών προώθησης ώστε να είναι ικανός να διαχειριστεί μεθόδους πωλήσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος πωλήσεων σε επιχειρήσεις.

Μέσα από την κατανόηση της θεωρίας ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που συνδέονται με την λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων στα πλαίσια της επιχείρησης καθώς και ομοιότητες – διαφορές με άλλες λειτουργίες όπως αυτές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης. Επίσης θα αποκτήσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων. Παράλληλα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει την πρακτική δυνατότητα της καλύτερης και πληρέστερης αμφίδρομης επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ομάδων κοινού με τις οποίες αυτές αναπτύσσουν και διατηρούν σχέσεις. Τέλος θα αποκτήσει τις ικανότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και θα μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην λειτουργία των δημοσίων σχέσεων.

Ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει την θεωρία της αγοράς και πως αυτή επιδρά στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης θα αναπτύξει με πρακτικό τρόπο τις ικανότητές του για την απόκτηση, κατανόηση και ανάλυση των πληροφοριών ενός κλάδου της αγοράς και πως αυτή η πληροφόρηση συνδέεται με τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τέλος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εργαστεί ως μεσαίο στέλεχος marketing διαθέτοντας τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες ανάλυσης ενός κλάδου στα πλαίσια μιας αγοράς και επιχείρησης.