Έλεγχοι πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρησίας, μετά από παρεμβάσεις συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία.

Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση.

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών, κοχλιωτών και σπειροειδών συμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων.

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών.

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων.

Σωληνώσεις: δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις.