Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει μια διεθνή προσέγγιση των αγορών τους και οι μεγαλύτερες από αυτές έχουν προετοιμασθεί για τη διεθνοποίηση του μάρκετινγκ των προϊόντων τους. Για μερικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς δραστηριότητες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών δραστηριοτήτων τους.

Εξυπηρέτηση είναι το συναίσθημα και η εμπειρία, θετική ή αρνητική, που δημιουργείται μέσα από κάθε επαφή με τον πελάτη.

Αν θέλετε να σχηματίσετε μια ασφαλή εντύπωση για κάποιον παρακολουθείστε πως ξοδεύει τον χρόνο του! Η βελτίωση στο ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνει τόσο νέες γνώσεις, όσο απαιτεί την ανάγκη για αλλαγή συμπεριφοράς. Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι κάτι που αν το θέλουμε μπορεί να γίνει. Το δύσκολο είναι να αναγνωρισθεί σαν πρόβλημα!

Οι απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο ISO 9001:2008 σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε μια επιχείρηση, συνοψίζονται ως εξής: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Τεκμηρίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ευθύνη ενός Διοίκησης, Διαχείριση Πόρων, Υλοποίηση του Προϊόντος (ή ενός Υπηρεσίας), Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση.

Στις μέρες μας, οι οργανισμοί λειτουργούν σε έναν κόσμο υψηλής πολυπλοκότητας και διασύνδεσης και βασίζονται στα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να διεκπεραιώσουν επιχειρηματικές διεργασίες. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι κρίσιμο στάδιο στην ανάπτυξη της πολιτικής ασφαλείας κατέχει η Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment). Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τον χειρισμό και τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ένα συστατικό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ώστε ένα σύστημα να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλές και να είναι ικανό να προστατευτεί από ενδεχόμενους κινδύνους.

Σε περιόδους κρίσης, η εξοικονόμηση πόρων έχει μεγάλη σημασία για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η μείωση κόστους, από την άλλη μεριά μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες αν δεν υλοποιηθεί με προγραμματισμό και μελέτη. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές μια επιχείρηση μπορεί να διακρίνει τις λειτουργίες που μπορεί να πραγματοποιηθεή μείωση στα κόστη και τα έξοδα.

O κίνδυνος μπορεί να ορισθεί ως ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του. Σε όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων, υπάρχει το ενδεχόμενο για γεγονότα και συνέπειες που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside). Η Διαχείριση Κινδύνου, αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ότι έχει σχέση με αμφότερες τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του κινδύνου. Συνεπώς, αυτό το πρότυπο εξετάζει τον κίνδυνο και από τις δύο προοπτικές.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) είναι η διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση του Α.Δ. δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων της. Σκοπός της είναι η Διασφάλιση της επιτυχίας μιας επιχείρησης μέσω των ανθρώπων της, ατομικά και συλλογικά.

Η προτυποποίηση στην ιατρική πληροφορική, αλλά και γενικότερα σε κάθε πεδίο δραστηριοποίησης και ανταλλαγής πληροφορίας, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμβατότητας και δια-λειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών, ανεξάρτητων συστημάτων.